Dit zijn de leveringsvoorwaarden van het Taoïstisch Gezondheidsinstituut.

Gerard Wouters

 1. Dienstverlening

a.  Stichting Beheer & promotie Taoïstisch Gezondheidsinstituut, hier verder te noemen STGI, levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren.

b.  Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en de daarmee gepaard gaande lichamelijke en geestelijke verandering. De cliënt past deze bewustwording naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties. De dienstverlening is nadrukkelijk niet gericht op het oplossen van problemen of wegnemen van symptomen of gevoelens, maar om op basis van persoonlijke ervaringen en naar universele waarheden, beter inzicht te bieden in het persoonlijke functioneren van cliënt en daarmee cliënt te helpen elke gewenste verandering teweeg te brengen.

c.  Voor zowel informatie-uitwisseling, ontspanning, lichamelijke correcties, als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht, ziekte, dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van STGI. Ook wordt er vanuit gegaan dat cliënten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen aan lezingen, persoonlijke contacten, informatievoorziening etc. Bij twijfel of hij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, of het kennisnemen, toepassen van de informatie en / of afnemen van diensten van STGI voor hem verantwoord is. Kinderen worden uitsluitend geholpen met nadrukkelijke toestemming van ouders, verzorgers etc. Ook wordt verwacht dat de cliënt, ouder of verzorger, eventuele twijfels vooraf meldt aan TGI, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

d.  STGI behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door NGI beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Problemen rondom betaling is hier één van. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan.

e.  TGI helpt haar cliënten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in het persoonlijke functioneren. STGI verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, niet worden gegarandeerd. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over hemzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan. Ook is de cliënt zelf verantwoordelijk dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen, bv. tijdens lichamelijke correcties, persoonlijk contact en ontspanningsoefeningen, waarbij een bewustzijnsverandering kan optreden, of door lichamelijke ontspanning etc. de lichaamshouding onaanvaardbaar verandert. De cliënt is zich bewust dat lichamelijke correcties, ontspanning, bewustzijn of veranderingen doorvoeren, soms later ook een vorm van spanning met zich mee kan brengen, waardoor de situatie soms erger kan lijken te worden. In dit geval dient cliënt STGI hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen teneinde correctie daarvan mogelijk te maken.

f.  Als cliënten door STGI doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven of artsen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven of artsen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van STGI. STGI gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor hemzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

g.  De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld, op basis van de daarvoor geldende standaard tarieven. In de situaties waarin de cliënt, door zijn slechte persoonlijke financiële positie, kan kiezen of hij al dan niet betaalt voor de dienstverlening en hij ervoor kiest om geen financiële bijdrage te leveren, kan verder geen rechten ontlenen aan de contacten zoals in deze voorwaarden beschreven. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.

h.  Afspraken tussen bedrijven en STGI zijn bindend indien die door STGI zijn bevestigd op STGI briefpapier, voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Voor alle afspraken met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 24 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden.

2.  Vertrouwelijkheid

a.  De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van cliënten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door STGI gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Tenzij door cliënt uitdrukkelijk aangegeven, worden adressen niet gebruikt voor mailings. Ook worden cliëntgegevens niet aan derden ter beschikking gesteld.

b.  Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van NGI en de betreffende persoonlijke cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook plaats vinden tijdens een persoonlijk contact tussen STGI en de cliënt.

c.  De ervaringen die STGI opdoet tijdens haar contacten met cliënten, kan zij verwerken in haar uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door STGI is behandeld. Cliënten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en / of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

3.  Betalingen en giften

De standaardprijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient contant voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. Giften zonder dat een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

4. Garanties

a.  Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording, verandering en eventuele genezing, geeft STGI geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij een verandering c.q. genezing teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijk processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling, die echter geen garanties inhoudt.

b.  Als een cliënt niet tevreden is over een door STGI geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na behandeling schriftelijk aan STGI te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt. De redelijkheid is in principe beperkt tot één kosteloze sessie bij STGI.

5.  Aansprakelijkheid

Mocht STGI op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van STGI tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is. Mocht STGI onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een cliënt of lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door onze verzekeringen tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is. STGI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan STGI niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van STGI zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.

6.  Intellectueel eigendom

Alle schriftelijke, elektronische uitingen, de inhoud van lezingen, workshops, groep sessies, het concept van dienstverlening, de vormgeving en invulling van de website, en alle andere uitingen vallen onder de auteurswet. Zonder vooraf schriftelijke toestemming van STGI mogen haar uitingen niet worden verveelvoudigd of door anderen worden gebruikt voor persoonlijke of zakelijke doeleinden.

7. Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing.

 Opgemaakt 01 juli 2016 te Amsterdam